26/03/2017

தமிழ் இலக்கியப் பயன்பாட்டில் ஆண்ட்ராய்டு தமிழ்க் குறுஞ்செயலிகள்jkpo; ,yf;fpag; gad;ghl;by;

Mz;;l;uha;L; jkpo;f; FWQ;nraypfs;
Kd;Diu
jkpo; ,yf;fpaq;fisf;; fhyj;jpw;Fj; jFe;jhw;Nghy; ghJfhg;gJk; Mtzg;gLj;JtJk; jkpo; $W ey;Yyfpy; cs;s rhd;Nwhu;fspd; jiyahaf; flikahFk;. mt;tifapy; jkpo; ,yf;fpaq;fs; mwptpay; njhopy;El;g tsu;r;rpf;Fg; gpwF Kjypy; fzpdpapYk; gpwF ,izaj;jpYk; ghJfhf;fg;gl;L te;jd. jw;fhyj;jpy; fzpdpapd; mLj;j epiyahd iff;fzpdp (Tablet)> jpwd;Ngrpfs; (Smart Phone) tsu;r;rpahy; FWQ;nraypfs; (Applications) mjpfkhf cUthf;fg;gl;L ntsptUfpd;wd.
21Mk; E}w;whz;by; jpwd;Ngrpfs; (Smart Phone) kf;fspd; gad;ghl;bw;F te;j gpwF ,izatop jkpo; ,yf;fpa tsu;r;rp ntFthf Kd;Ndw;wk; mile;J tUfpwJ vd;gij midtUk; mwptu;. Mz;l;uha;L (Android)  gjpg;Gfspd; %ykhf ntsptUk; jkpo;f;FWQ;nraypfspdhy; (Tamil Apps.) jkpo; ,yf;fpaq;fs; vj;jifa tsu;r;rpapidg; ngw;wd vd;gij tpsf;Ftjhf ,f;fl;Liu mikfpwJ.
Mz;l;uha;L ,aq;Fjsk;
    njhLjpiu mikg;gpidAila (Touch Screen) iff;fzpdpfSk; jpwd;NgrpfSk; ,aq;Ftjw;Fj; Njitg;gLk; ,aq;Fjsk; (Operating System) Mz;l;uha;L MFk;. ,j;jifa ,aq;Fjsq;fspy; nray;gLj;jg;gLk; rpwpa tifahd nkd;nghUs;fNs FWQ;nraypfs; (Apps.) vd;gLk;. ,f;FWQ;nraypfisg; gjptpwf;fk; nra;J gad;gLj;jg;gLfpd;wd.
Mz;l;uha;L gjpg;G
    Mz;l;uha;L epWtdk; jkJ ,aq;Fjsj;ij 2008 Mk; Mz;by; Jtq;fg;gl;ljpy; ,Ue;J gjpdhd;F Kiwf;F Nky; jpUj;jpAk; GJikfisg; GFj;jpAk; Gjpa gjpg;Gfs; ntspapl;;Ls;sd. ,jpy; Kjy; gjpg;G My;gh (Alpha 1.0) 2008 Mk; Mz;bYk; gPl;lh (Beta 1.1)  2009 Mz;bYk; ntspahapd. mjd;gpwF te;j fg;Nff; (Cup Cake 1.5) gjpg;ghdJ Kw;wpYk; tzpfk; rhu;e;j gjpg;ghf ntspahdJ. jpwd;Ngrpfs; gad;gLj;JNthiu nrd;wile;j Kjy; gjpg;ghf ,J tpsq;fpaJ. NkYk; ,g;gjpg;gpypUe;J ,dpg;G tifapy; ngaupLk; KiwAk; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.
ypdf;]; nfu;dy;
    Mz;l;uha;L gjpg;Gfspy; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp ntspapLk; tifapy; 2009y; ypdf;]; nfu;dy; (Linux kernel) ,aq;Fjsk; tbtikf;fg;gl;L ntspaplg;gl;lJ. mjd;gb ^el; (Donut 1.6) gjpg;ghdJ Kjd;ikahfTs;sJ.
nfu;dy; gjpg;Gld; Mz;l;uha;L ,aq;Fjsk; ,ize;J jdJ Ie;jhtJ gjpg;gpid vf;yu;]; (Éclair 2.0) vd;w ngaupy; 2009 Mk; Mz;L ntspapl;lJ.
Ntfk; kw;Wk; mjpf epidTld; jdJ mLj;j gjpg;ghd g;NuhNahit (Froyo 2.0.1) Mz;l;uha;L epWtdk; 2010 y; ntspapl;lJ. NkYk; mUfiy (Wi Fi) kw;Wk; gfpuiy (Hotspot) Nghd;witAk; gad;ghl;bw;F te;jJ. ,jd; jpUe;jpa tbtq;fshf 2.2.1> 2.2.2> 2.2.3 Nghd;w gjpg;Gfs; ntspahapd.
Mz;l;uha;L 2.3
    [pQ;ru; gpul; (Ginger bread 2.3) vd;w ngaupy; Mz;l;uha;L epWtdk; jdJ mLj;j gjpg;gpid 2010y; ntspapl;lJ. ,jd; jpUe;jpa gjpg;Gfshf 2.3.1 Kjy; 2.3.7 tiu ,Nj Mz;L ntspahdJ. ,jpy; gy Gjpa trjpfs; nfhz;Ltug;gl;ld.
`dp Nfhk;g; (Honey Comb 3.0) kw;Wk; I];fpuPk; rhz;l;tpr; (Ice cream sandwich 4.0) Mfpatw;iw 2011Mk; Mz;L nfhz;L te;jJ. ,jd; jpUj;jg;gl;l gjp;g;Gfshd 4.0.1> 4.0.2> 4.0.3> 4.0.4 Mfpad rpw;rpy khw;wq;fSld; tbtikf;fg;gl;L ntspaplg;gl;ld.
Mz;l;uha;bd; mLj;j gjpg;ghdJ n[y;ypgPd; (Jelly bean4.1) vd;w ngaupy; 2012 Mk; Mz;L ntspaplg;gl;lJ. gyuhYk; gad;gLj;jf;$ba tifapy; vspikahd FWQ;nraypfisf; ifahSk; tifapy; tbtikf;fg;gl;ljhy; n[y;ypgPd; Mz;l;uha;L gjpg;Gfspy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhff; fUjg;gLfpwJ. ,jd; jpUj;jpa gjpg;Gfs; 4.1.2> 4.2> 4.2.1> 4.2.2> 4.3 Nghd;witAk; ntspahapd.
 fpl;Nfl;; (Kitkat 4.4) vd;w ngaupy; 2013Mk; Mz;L Mz;l;uha;bd; mLj;j gjpg;G ntspte;jJ. Mz;l;uha;L jpwd;Ngrpfs; gad;ghl;bw;F te;j gpwF mjpfk; gad;gLj;Jk; gjpg;ghf ,J jpfo;fpwJ. ,g;gjpg;gpd; jpUj;jpa gjpg;Gfs; 4.4.1> 4.4.2> 4.4.3. 4.4.4 Mfpad 2014 Mk; Mz;L ntspte;J gyuhYk; gjptpwf;fk; nra;J gad;gLj;jg;gl;L tUfpwJ.
Mz;l;uha;bd;  mLj;j gjpg;ghf yhypghg; (Lollipop 5.0)  2014 Mk; Mz;L ntspaplg;gl;;lJ. $Fs; epWtdj;jpd; ,iza filapd; %yk; gy FWQ;nraypfs; ngWtjw;F ,g;gjpg;G NgUjtp Gupe;jJ. jkpo;> Mq;fpyj;Jld; cyfpy; cs;s gjpide;jpw;Fk; Nkw;gl;l nkhopfspy; jl;lr;R nra;jpLk;gb ntspahdJ. ,jd; jpUj;jpa gjpg;Gfshd 5.0.1> 5.0.2> 5.1 Mfpad 2015 Mk; Mz;L ntspaplg;gl;lJ.
2015 Mk; Mz;bd; ,Wjpg; gFjpapy; Mz;l;uha;L khu;];kNyh (Marshmallow 6.0)  gjpg;ghdJ ntspahdJ. ,jpy; 6.0.1 gjpg;ghdJ $Fs; Adpf;NfhL vOj;JU Nghd;w gy vOj;JUf;fis jkpo; kw;Wk; gpw nkhop vOj;JUf;fSld; jl;lr;R nra;jpl ,g;gjpg;G gad;gLj;jg;gLfpwJ.
Mz;l;uha;bd; mLj;j gjpg;ghf nesfl; (Nought 7.0) 2016 Mk; Mz;L ntspahdJ. ,jpy; ,uz;bw;Fk; Nkw;gl;l njhLjpiuapidf; nfhz;Lk; NkYk; gy rpwg;gk;rq;fisf; nfhz;Lk; ntspahdJ. jw;Nghija Mz;l;;uha;L gjpg;Gfspy; filrpahf ntspaplg;gl;lJ nesfl; gjpg;ghFk;.
jkpo;f; FWQ;nraypfs;
fle;j 2012 khu;r; Kjy; $Fs; epWtdk; jdJ Mz;buha;L mq;fhbiaAk; ,irr; NritiaAk; ,izj;J $Fs; gpNs vd;w ,iza filiaj; njhlq;fpaJ.1 Mz;l;uha;L gjpg;Gfspd; njhopy;El;g tsu;r;rpapdhy; $Fs; ,iza filapd; %yk; gytifahd FWQ;nraypfs; cUthf;fp ntspaplTk; gjptpwf;fk; nra;J gad;gLj;jTk; toptif nra;ag;gl;lJ. ,jdhy; jkpopy;  ,yf;fpak; rhu;e;j FWQ;nraypfs; mjpfstpy; njhw;Wtpf;fg;gl;lJ. ,t;tif nkd;nghUs;fshy; jkpopyf;fpak; GJikahd ,yf;fpa tbtikg;gpidg; ngw;W jpfo;fpwJ.  
jkpo;f;FWQ;nraypfspd; tiffs;


jkpo;f;FWQ;nraypfs;> ,izaj;jpy; fpilf;Fk; jd;ikiag; nghUj;J ,Utifahff; nfhs;syhk;. 1.,izaj;njhlu;Gld; ,aq;FtJ. 2. ,izaj; njhlu;gpy;yhky; ,aq;FtJ.
xUrpy mfuhjpfs;> tpisahl;Lfs; kl;Lk; ,izaj; njhlu;G ,Ue;jhy; kl;Lk; ,aq;Fk; jpwd; nfhz;lJ. kw;iwa ,yf;fpak; rhu;e;j midj;J FWQ;nraypfSk; ,izaj; njhlu;gpy;yhky; ,aq;Fk; jpwd; nfhz;litfshf midtuhYk; gad;gLj;jg;gLfpwJ.
,t;tifahd FWQ;nraypfis ,izaf; filapy; tpiyapy;yhky; gjptpwf;fk; nra;J ifahsKbfpwJ. ,izaf; filapy; fpilf;Fk; jkpo;f; FWQ;nraypfisf; fPo;f;fz;lthW tifg;gLj;jyhk;.
jkpo; jl;lr;R> rq;f ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak;> fhg;gpa ,yf;fpak;> gf;jp ,yf;fpak;> ,jpfhrk>; mfuhjp> Md;kpfk;> ghly;fs;> nra;jpfs;> kUj;Jtk;> moFf;fiy Nghd;wdthFk;.
jkpo; jl;lr;R
    ,iza filapy; fhzg;gLk; jkpo;f;FWQ;nraypfspy; mjpfstpy; fhzg;gLtJ jkpo;j; jl;lr;R nkd;nghUs;fshFk;. jpwd;NgrpfspYk; iff;fzpdpfspYk; jl;lr;R nra;a ,it gad;gLj;jg;gLfpd;wd.
nry;ypdk;> vOj;jhzp> jkpo; fPNghu;L> ];tu;zr;rf;uh> vk;nkhop jkpo;> ghzpdp fPNghu;L> jkpo; tpirg;gyif> Arc  fPNghu;L> ypgpfu; jkpo; Nghd;w ngau;fspy; jkpo; jl;lr;R FWQ;nraypfs; fhzg;gLfpd;wd.
,it ngUk;ghYk; Adpf;NfhL> ghkpdp> jkpo; 99 Nghd;w vOj;JUf;fisg; ngw;W jkf;NfAupa tuptbtj;jpy; fhzg;gLtjhy; vOj;Jg; gpio ,d;wp vOjpl cjTfpd;wd.
jkpo; mfuhjpfs;
,izaf; filapy; mjpfstpy; fhzg;gLk; jkpo;f; FWQ;nraypfspy; mfuhjp tifapyhd nkd;nghUs;fSk; xd;whFk;.
jkpo; jkpo; mfuhjp> jkpo; - Mq;fpy mfuhjp> Mq;fpyk; jkpo; mfuhjp> jkpo; mfuhjp> mfuhjp> rpq;fsj; jkpo;> ];Nghf;fd; Mq;fpyk;> Mf;];Nghu;L Mq;fpyk;2 Nghd;w ngau;fspy; FWQ;nraypfs; fhzg;gLfpd;wd. ,tw;iwg; gad;gLj;Jtjd; %yk; nrhy;ypd; nghUspid cldbahfTk; KOikahfTk; mwpe;jpl gad;gLfpd;wd.
,yf;fpak; rhu;e;j FWQ;nraypfs;
    ,yf;fpak; rhu;e;j FWQ;nraypfspy;> rq;f ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak;> gf;jp ,yf;fpak;> fhg;gpa ,yf;fpak;> ,f;fhy ,yf;fpak; vd tifgLj;jyhk;.
    FWQ;nraypfspy; cs;s tpsf;fq;fspd; jd;ikiaf; nghWj;J mit vt;thW cUthf;fg;gl;Ls;sd vd;gij mwpe;j nfhs;s KbfpwJ.
kfhghujk;> gftj; fPij> fk;guhkhazk;> uhkhaz fhijfs;> jpUg;ghit> 108 jpt;tpa Njrq;fs;> fe;j r\;b ftrk;> tpehafu; mfty;> Rg;ughjk; Nghd;w jkpo;f;FWQ;nraypfs; gf;jpia ntspg;gLj;Jtdthf mike;Js;sd.
njhy;fhg;gpak;> ed;D}y;> rpyg;gjpfhuk;> kzpNkfiy> tisahgjp> GwehD}W> jpUf;Fws;> ehybahu;> gonkhop> ,d;dh ehw;gJ> ,dpait ehw;gJ> Mj;jpR+b> nfhd;iwNte;jd;> cyfePjp> ey;top> %Jiu Nghd;w jkpo;;f;FWQ;nraypfs; ,yf;fz - ,yf;fpaj; njhlu;Gila FWQ;nraypfshf mike;Js;sd.
ghujpahu; ghly;fs;> ghujpjhrd; ghly;fs;> thzpjhrd; ghly;fs;> fy;fp ehty;fs;> n[afhe;jd; gilg;Gfs;> ituKj;J gilg;Gfs;> GJikgpj;jd; rpWfijfs;> R[hjh fijfs;> jkpo;f; fijfs;> fz;zjhrd; ghly;fs; Nghd;wit ,f;fhy ,yf;fpak; njhlu;Gila FWQ;nraypfshhf mike;Js;sd.
,t;tifahd ,yf;fpag; gilg;GfNsad;wp> rpj;ju; ghly;fs;> jpU%yu; ghly;fs;> ,aw;if kUj;Jtk;> ghl;b itj;jpak;> Foe;ijg; ghly;fs;> ghg;gh ghly;fs;> rpWtu; fijfs;> gQ;rje;jpu fijfs;> nghd;nkhopfs; Nghd;w jiyg;Gfspy; jkpo; gilg;Gfspd; FWQ;nraypfs; njhFf;fg;gl;Ls;sd.
jkpo;f;FWQ;nraypfSk; jkpo;g; gad;ghLk;
    jpwd;Ngrpfspd; %yk; gjptpwf;fk; nra;ag;gLk; jkpo;f; FWQ;nraypfspdhy; vspikahf clDf;Fld; jkpopyf;fpak;> ,yf;fzk; njhlu;ghd Iaq;fisg; Nghf;fpf;nfhs;s KbfpwJ. E}y;fisj; Njb fz;lwpe;J tpsf;fq;fisg; ngw;w fhyk; khwp jw;NghJ iffspy; E}yfj;jpid fhz;fpd;w tifapy; ,j;jifa FWQ;nraypfs; tpsq;Ffpd;wd.
    ,yf;fz ,yf;fpa FWQ;nraypfs;> tpsf;fq;fs; mjpfk; nfhz;l tpsf;fTiuAld; Gjpa gjpg;Gfs; ntsptUNkahdhy; midtuhYk; gad;gLj;jg;gLk;.
    kUj;Jtk;> rpj;j kUj;Jtk;> MAu;Ntj kUj;Jtk; Nghd;wtw;wpd; cz;ikj; jd;ikia mwpe;J mjw;Nfw;whw;Nghy; kUe;Jfis gad;gLj;JtJk; mjw;fhd tpsf;fq;fis nfhLj;Jk; jkpo;f; FWQ;nraypfs; ntsptUfpd;wd.
    ,izak;> kpd;dQ;ry; mDg;Gtjw;fhd epiy khwp jw;NghJ Mz;l;uha;L iff;fzpdpfspdhy; jkpo; ,yf;fpak; njhlu;ghd FWQ;nraypfs; gy ngUfpAs;sd. ,tw;wpd; %yk; ,izaj;jkpopy; Gjpa tifahf FWQ;nraypfs; cUngw;Ws;sd vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.3
KbTiu
    mwptpay; njhopy;El;g tsu;r;rpapdhy; Mz;l;uha;L gjpg;Gfspd; Jiz nfhz;L jkpopy; FWQ;nraypfs; ngUkstpy; cUthf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,t;tif FWQ;nraypfs;> jpwd;Ngrpfs; gad;gLj;JNthuplk; jkpopy; gbf;Fk; gof;fj;jpidAk; jkpopy; jl;lr;R nra;Ak; Mu;tj;jpidAk; mjpfupf;Fk;. NkYk;> vjpu;fhyj;jpy; jdpngUk; ,yf;fpag; gpupthf cUntLf;Fk; vd;gjpy; Iakpy;iy.
rhd;nwz; tpsf;fk;
1.   12 MtJ ,izaj; jkpo; khehl;L ,jo;> 2013 g. 339.
2.   $Fs; ,iza fil> gh.ehs;: 8.2.2017.
3.   Kannannet.blogspot.in gh.ehs;: 7.2.2017
4.   ed;wp: www. Android.com, gh.ehs;: 9.2.2017
5.   ed;wp:  http://en.wikipedia.org>wiki.android gh.ehs;: 9.2.2017

No comments:

Post a Comment